IAT graaf gesplitst
De volledige IAT graaf. Transactielinks hebben gewicht 9, inspectielinks gewicht 1. Allle links van en naar S-actoren hebben gewicht 0. De splitsing onstaat door de minimale snede te berekenen, met als randvoorwaarde dat actor A011 aan de linker kant komt en A003 aan de rechter kant. De keuze voor A011 en A003 als randvoorwaarde bleek de enige mogelijkheid waarbij twee redelijk grote clusters onstaan.
IAT graaf gesplitst zonder S knopen
Dit is dezelfde graaf als de vorige, waarbij alleen de S-actoren zijn weggelaten. Korte beschrijvingen van de actor zijn toegevoegd.
Gut-feeling door wijziging gewichten
Bij de rood gekleurde links is het gewicht zodanig gewijzigd dat de minimale snede overeenkomt met de gut-feeling van experts. De getoonde wijziging is waarschijnlijk de minimaal noodzakelijke, d.w.z. er is geen andere wijziging die met minder veranderingen tot dit resultaat leidt. Actor A044 kan door geen enkele weging aan de goede kant komen.
De boom der minimale sneden
Iedere tak in de boom symboliseert een snede in de graaf. Als een tak wordt weggenomen dan valt de boom uiteen in twee delen. Deze twee delen vormen in de oorspronkelijke graaf ook een tweedeling en wel een minimale deling in de zin dat de som van de doorgesneden links minimaal is. Het getal dat bij de tak stond is precies deze som der gewichten van de doorgesneden links. De splitsing van de vorige twee grafen is de tak tussen A011 en A003 (som doorgesneden gewichten 11)
RWS en Deltares bijeen
De boom der minimale sneden, waarbij als extra randoorwaarde de RWS- en Deltares-actoren geforceerd bijeen gehouden zijn. Zowel RWS als Deltares verschijnen in deze boom als een enkele knoop.
Alleen Deltares bijeen
Hier zijn alleen Deltares-actoren bijeen gehouden.
Alleen RWS bijeen
Hier zijn alleen RWS-actoren bijeen gebouden.
Clustering door directe optimalisering van Cluster Kwaliteit
De 'Cluster Kwaliteit' meet de interne cohesie van clusters in een graaf. De waarde ligt tussen 0 en 1. Nul betekent dat de interne cohesie niet beter is dan in een random graaf. Één betekent dat clusters volledig gescheiden zijn (dus optimale interne cohesie). Het gebruikte algoritme zoekt de hoogste waarde van de cluster kwaliteit over alle mogelijke clusteringen. In de IAT91 graaf blijkt de best bereikbare kwaliteit 0.67 te zijn. Het laatste plaatje toont deze clustering (6 clusters).
Optimale clustering met 3 clusters
Cluster kwaliteit is 0.59
Optimale clustering met 4 clusters
Cluster kwaliteit is 0.63
Optimale clustering met 5 clusters
Cluster kwaliteit is 0.65
Optimale clustering met 6 clusters
Cluster kwaliteit is 0.67. Dit is de hoogste kwaliteit die bereikt kan worden in deze graaf
Maximal spanning tree
Dit is een boom van maximale afstanden tussen de actoren. De getallen in deze boom zijn een maat voor de verandering van de gemiddelde afstand tussen actoren (in de directe omgeving). Een groot getal betekent dat er een plostelinge verandering optreedt in de gemiddelde afstand tussen actoren.
Clusters behorend bij maximal spanning tree
Deze clustering onstaat door in de vorige boom alle verbindingen met een gewicht groter dan 4 weg te halen.
Minimale sneden met extra actor T
Dit is de boom der minimale sneden, maar nadat een extra actor T aan de graaf is toegevoegd. Deze nieuwe actor is met alle andere actoren verbonden, met link gewicht 0.4 (laag dus). Als nu deze actor T weer uit de boom wordt geknipt, valt de boom uiteen in clusters. (zie volgende plaat). Ieder cluster is eigenlijk een minimale snede met de T-actor aan de andere kant.
Clusters vanuit extra actor T
Deze clustering ontstaat door het wegknippen van de extra actor T uit de boom der minimale sneden.
Clustering via de 'Tussenheid' van de kanten
De 'Tussenheid' van een link is het aantal kortste paden dat via deze link loopt. Het idee hierachter is dat er tussen clusters veel minder links zijn dan binnen een cluster. Langs deze links lopen dus juist veel kortste paden. (==> hoge 'Tussenheid') Door links met een hoge 'Tussenheid' te verwijderen zal de graaf in clusters uiteen vallen. (Cluster kwaliteit is 0.59)
Clustering van de IAT55 graaf via tussenheid.
Het nadeel van de tussenheid-methode in ons geval is dat de weging van de links een ondergeschikte rol blijkt te spelen t.o.v. de link-structuur. De IAT55 wordt bijna hetzelfde gesplitst als de IAT91. De clustering kwaliteit is slechter dan bij de vorige methodes, maar er wordt ook een ander criterium gebruikt. Tussenheid splitst op Low (number of) External Connections, in plaats van High Internal Cohesion (Cluster kwaliteit is 0.43)